من سراج الدین دینارزهی از روستای سرسوره ازهمه بازدید کنندگان تک تک تشکرویژه دارم